Nätverksplaceringar

20.07.2020

Socialstyrelsens förstudie om stöd till socialtjänsten i arbetet med familjehemsplaceringar i nätverkshem

Socialstyrelsen har inom ramen för ett regeringsuppdrag under 2018 och 2019 genomfört en förstudie för att ta fram förslag till Socialstyrelsens uppdrag med att stödja socialtjänsten i arbetet med att utreda, överväga, genomföra och följa upp placeringar i nätverkshem.

Socialstyrelsens förstudie visar att begreppet nätverkshem måste definieras tydligare för att vården och dess effekter ska kunna följas både på individuell och på aggregerad nivå. Vidare behövs ett kunskapsstöd med fokus på placering i nätverket samt en revidering av handboken "Barn och unga i familjehem och HVB" utifrån förslaget om nytt kunskapsstöd.

Socialstyrelsen behöver dessutom utreda möjligheterna att ta fram en nationell utredningsmetod för nätverksfamiljer och anpassa BRA-fam och Familjehemsvinjetterna till utredning av nätverkshem. Slutligen finns ett behov av att tydliggöra utredningsprocessen för alla familjehemsutredningar. Detta skulle kunna göras inom ramen för barnets BBIC- utredning, vilket också finns formulerat i Socialstyrelsens utvecklingsarbete inom familjevården, Familjehemsplanen.