Konferens 2021

Vår planerade konferens väntar på minskad covid smitta. Nu preliminärt 4 april 2022.

FSF-journalen 

Nr 1 2021 av vår tidning har landat i alla medlemmars brevlådor.

Hoppas ni får mycket trevlig läsning !

FSF är en ideell och oberoende organisation. Vi lever på att ni väljer att bli medlemmar.

Hjälp oss att säkra vår framtid genom att bli medlem !

Årsavgift: 300 kr  

Swishnummer:  1235191879

Pgiro: 467 42 64 - 9

 Organisationsnummer: 80 24 02 - 9798 Kontakta Anne-Sofie Östling vid frågor rörande medlemsskap.


  info@fsf.nu.

Den 16 mars hade vi vårt årsmöte. Vid mötet valdes Lotta Haak, Stockholm, till ny ordförande. Som ny ledamot valdes Karin Thyselius, Karlstad, som kommer istället för avgående Ann Olaison, Göteborg. Tusen tack Ann, för många år i FSF:s tjänst !

 Avgående ordförande tackar ödmjukast för förtroendet under åren, och kommer att finnas kvar i styrelsen och bl a hålla i kontakter via hemsida och sociala medier.
Verksamhetsberättelsen finns att läsa här nedanför. Nu sparkar vi igång ett nytt år med familjehemsvården, för barnen. 

Verksamhetsberättelse 2020 Föreningen Socionomer i Familjehemsvården 


Som alla andra har vi förstås haft ett ovanligt år 2020.

Som förening saknar vi förstås allra mest vår årliga konferens, som efter att ha flyttats fram

ett par gånger, inte kunde genomföras under 2020. Vi har å andra sidan haft tid att fila på

innehållet, till den grad att vi nu, mer än vanligt, ser fram emot att få genomföra dagen så

snart möjlighet ges.

Som styrelse har vi också utvecklat vårt sätt att arbeta. Vi har saknat möten IRL, men vi har

också avsevärt förbättrat våra digitala kunskaper och hittat nya lösningar.

En del av detta kommer säkert att resultera i att styrelsen även i framtiden jobbar mera

digitalt. Det gör det också lättare för kollegor i vårt avlånga land att kunna vara med i

styrelsearbetet utan att resa så ofta. Tidigare har vi ju träffats 4-5 ggr /år, det kommer

sannolikt att minska, och ändå öka antalet möten.

Under 2020 har vi också för första gången på flera år, haft möjlighet att komma ut med två

nummer av FSF-journalen. Den utvecklas, och innehåller mycket intressant läsning. Vi

försöker hitta alla nya idéer, forskningsresultat och arbetssätt, som annars inte finns samlat

någon annanstans.

Vi har under 2020 också hunnit få upp vår nya hemsida. Den har tillsammans med vår

Facebook sida, gjort att vi idag har en ökande dialog med medlemmarna. Vi har också

återetablerat vår kontakt med Allmänna Barnhuset, och annonserar om deras aktiviteter både

på hemsida, Facebook och i FsF-Journalen.

Under 2020 kunde vi ändå träffas den 17 januari för styrelsemöte.

16 mars träffades vi för årsmöte, konstiruerande möte och styrelsemöte.

28 augusti kunde också några i styrelsen träffas.

Telefon och Skype möten har genomförts:

8 jan, 4 febr., 22 april, 14 maj, 11 juni, 20 aug, 2 okt, 12 nov, 14 dec.

Då en stor del av våra inkomster kommer i samband med vår konferensdag, har vi 2020

tvingats hitta andra lösningar för att ha möjlighet att ge ut vår tidning.

Till vår stora glädje beviljades vi 18 500 kr från CSA, vilket har betytt mycket för att

genomföra tryck och utskick.

I april beviljades vi 47 700 kr från Hemsystrarnas fond, för att genomföra konferensdagen i

september. Eftersom konferensen inte kunde genomföras, har vi nu fått ok från fonden att

använda pengarna under 2021.

Tack alla för i år, och önskan om ett bra 2021.

0rdförande

Annika Qvarfordt

Sveriges Riksdag- öppen utfrågning om ökad  trygghet för placerade barn och unga.

MISSA INTE vår konferens med spännande föreläsare.

Vi är nu inriktade på den 4 april 2022 i Södertälje. Läs mer under fliken "FSF-Konferens"

Mycket på gång gällande familjehemsutredningar.

Flera regioner i landet arbetar just nu aktivt med kartläggning och utvärdering av de utredningsmetoder som förekommer inom familjehemsvården. Jönköping, Norrköping och Västerås är några av dessa. En del lokala tidigare utredningsmetoder upplevs för resurskrävande och det finns inte heller någon av de gängse förekommande metoderna som upplevs som självklar. Ett spännande arbete som berör en del av det vi kommer att prata om på FSF-konferensen.

Ny tidning 


Bli medlem nu så kommer den i brevlådan.

Läs mera under fliken "Bli Medlem"


Aktuellt

JUST NU i familjehemsvärlden...

Forskare ska studera familjehemsvård för barn med migrantbakgrund

Ingrid Höjer, professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, ska tillsammans med forskare från både Sverige och Norge kartlägga familjehemsvården för barn med migrantbakgrund. Studien ska pågå under totalt fyra år och om ett par år förväntas de första resultaten. Syftet med projektet är att undersöka olika perspektiv och erfarenheter gällande placerade barn med migrantbakgrund. Nationella riktlinjer och policydokument från flera olika länder kommer att jämföras, och barn och familjehem kommer själva att få komma till tals och beskriva innebörden av vad ett "hem" är. Man kommer även att titta på hur matchning mellan barn och familjehem görs och hur faktorer som språk, kultur och matvanor vägs in i matchningsarbetet. - Jag hoppas att det här projektet kan bidra till att vi kan utveckla och göra familjehemsvården ännu bättre, säger Ingrid Höjer.

Kartläggning av familjehemsvården

Under detta år kommer forskare vid Stockholms universitet att inleda en omfattande kartläggning över den svenska familjehemsvården, som kommer att pågå under totalt tre år. Redan nästa år tror man dock att en första delrapport kommer att kunna vara färdig. Det har gjorts liknande rapporter tidigare men det är i många fall över tjugo år sedan och vården var då mer homogen i form av familjehem. Stefan Wiklund, forskare på Stockholms universitet, leder studien och säger att man kommer att fråga samtliga kommuner i landet vilka slags familjehemsplaceringar som görs och hur fördelningen ser ut med traditionella familjehem, förstärkta familjehem och konsulentstödda familjehem. Därefter kommer man välja ut 8-10 stycken kommuner där man gör djupare kartläggningar genom exempelvis intervjuer med personal, chefer och de privata aktörerna. Även familjehemsföräldrarna kommer att intervjuas. -Det är viktigt att vi har rätt kunskap och vet hur vårdlandskapet ser ut bland annat för att socialtjänsten ska kunna fatta rätt beslut, understryker Stefan Wiklund.

Nya förvaltningslagen - Gynnande beslut/Återkallelseförbehåll

Den 1 juli 2018 trädde en ny förvaltningslag i kraft. Syftet med den nya lagen är att reformera och modernisera reglerna i en ny lagstiftning och är ett steg i att ytterligare stärka enskildas rättssäkerhet.

Införandet av den nya lagen påverkar placeringsbesluten inom familjehemsvården. Dessa beslut, som tidigare ofta varit tillsvidarebeslut, bör förses med en tidsbegränsning kopplad till 18-årsdagen. På så sätt upphör beslutet formellt att gälla vid detta tillfälle utan att det för den sakens skull blir inskränkande tidsbegränsningar av placeringen under den tiden personen fortfarande är barn. Därefter får socialtjänsten i vanlig ordning planera för 18-årsdagen och utreda eventuellt behov av att förlänga placeringen med ett ytterligare beslut efter denna tid. Fördelen med tidsbegränsning är att socialtjänsten inte behöver fatta något ändringsbeslut vid avslut av ärendet vid 18-årsdagen. Det är också lämpligt att utöver detta förse besluten med återkallelseförbehåll, d v s skriva in ett förbehåll om att beslutet kan komma att ändras vid väsentligt ändrade förhållanden, utifrån den strama linje som gäller för ändring av gynnande beslut utan förbehåll. Detta gör att socialtjänsten inte behöver vara helt låst till att verkställa beslut fram till 18-årsdagen om omständigheterna ändras. 

Vad är på gång hos dig ?

Vi i FSF:s styrelse tänker att det skulle vara värdefullt att få en bild av hur familjehemsvården ser ut i olika kommuner runt om i landet. Och vi tror att det är något som skulle vara intressant för många av våra medlemmar också. Därför har vi tänkt att vi vill göra ett återkommande inslag i varje nummer av FSF-journalen framöver där vi intervjuar två kommuner i varje nummer. 

Vi tänker att det vore roligt med en större och en mindre kommun, gärna från olika delar av landet.

Därför vill vi gärna komma i kontakt med Dig som arbetar i en kommun så att vi kan göra en telefonintervju med en eller ett par från Din kommun. Vi har sammanställt några få frågor och vi tänker att intervjun tar max 45 minuter - en timma. 

Efter intervjun gör vi en sammanställning av intervjun och självklart får ni ta del av det som vi skriver i tidningen innan det förs in. Det är inga svåra frågor, men vi vill gärna ha en bild av er kommun och framför allt hur familjehemsvården ser ut hos er. Kanske finns det något som ni är särskilt stolta över i er kommun och erfarenheter som ni vill dela med er av till andra? Eller utmaningar som ni har? Och vilka förväntningar har ni på FSF? Kanske kan intervjun leda till kontakter med andra kommuner också? Hör gärna av Dig till Christina Claesson, mail-adress: christinaklaesson@gmail.com så berättar vi mer! Och hör du inte av Dig bli inte förvånad om vi hör av oss till Dig!