Nyheter

NOFCA vårt nordiska samarbete i familjehemsvården har haft digitalt årsmöte.

Många idéer kom fram om hur vi kan bli mera aktiva genom att jobba mera digitalt. Det mesta samarbetet har tidigare skett i samband med vår åriga sammankomst. Vi planerar nu att arbeta mera tillsammans med hjälp av Teams som plattform. De fysiska mötena är fortfarande viktiga, och fortsätter hoppas vi som vanligt nästa år igen. Vi kommer då att träffas i Hälsingfors den 

31 maj-1juni 2021. Gå gärna in och läs mera under fliken NOFCA.

MISSA INTE anmälan till årets konferens med spännande föreläsare.

16 november i Södertälje. Läs mer under fliken "FSF-Konferens"

Mycket på gång gällande familjehemsutredningar.

Flera regioner i landet arbetar just nu aktivt med kartläggning och utvärdering av de utredningsmetoder som förekommer inom familjehemsvården. Jönköping, Norrköping och Västerås är några av dessa. En del lokala tidigare utredningsmetoder upplevs för resurskrävande och det finns inte heller någon av de gängse förekommande metoderna som upplevs som självklar. Ett spännande arbete som berör en del av det vi kommer att prata om på FSF-konferensen i september.

Ny tidning i juni

Om du redan är medlem har du fått den i brevlådan.

Annars, läs under fliken "Bli Medlem"


FSF Rekomenderar:

Skolfams konferens 2020 Digital sändning den 23 oktober Med anledning av Covid-19 blir årets konferens digital.

Vi hoppas att du ska få mycket ny kunskap genom direktsända plenarföreläsningar och fyra valbara interaktiva seminarier. Vi strävar efter att göra konferensen så interaktiv som möjligt så att du inte ska missa de sociala aspekterna av konferensen. Temat för årets konferens är Placerade barns lärande och utveckling.

Konferensen riktar sig främst till dig som i ditt yrke möter barn som är placerade, till exempel specialpedagoger, psykologer och socialsekreterare samt beslutsfattare. Konferens anordnas varje år av Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillsammans med en av Skolfams regioner - 2020 är Region Norr medarrangörer.
Anmälan Du anmäler dig via konferenssidan på Barnhusets webbplats:
https://www.allmannabarnhuset.se/seminarie/skolfams-konferens-2020/.

Ca en vecka innan konferensen får du som anmält dig och har betalat vidare information om de praktiska detaljerna. Då får du bland annat ett personligt inlogg så att du kan ta del av dagen och innehållet i tio dagar efteråt. Vid frågor kontakta Monica Achá Sonesson Nationell samordnare Skolfam Telefon: 073-516 17 52 E-post: monica.a.sonesson@allmannabarnhuset.se


Tid & kostnad Den 23 oktober* Digital sändning kl. 09:00-15:45 Kostnad: 1100 kr (exkl. moms) *Konferensen finns även tillgänglig 10 dagar efter sändningen.

Program 23 oktober

9:00-09:15 Väkommen och inledning Cecilia Sjölander, generalsekreterare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset 

9:15-10:00 Konsten att styra sig själv - om lärande, välmående och en fungerande vardag David Edfeldt, leg psykolog, handledare, utbildare och författare

10:00-10:15 Paus

10:15-11:00 Psykisk hälsa i skolan Kristina Bähr, specialistläkare, barn- och ungdomsmedicin

11:00-11:10 Pausaktivitet 

11:10-12:00 Inspelat samtal med familjehem och barn & Samtal om forskning kring placerade barns utbildning Rikard Tordön, leg. psykolog och doktorand, Linköpings universitet Hilma Forsman, doktorand, institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

12:00-13:00 Lunch 

13:00-13:45 Lärande, motivation och drivkraft hos elever Agneta Gulz, professor kognitionsvetenskap, Lunds universitet

13:50-14:30 Valbara seminarier (går att se övriga i efterhand) 


1. Familjehemsplacerade barns kontakt med anhöriga Ann-Sofie Bergman, docent socialt arbete, Uppsala universitet & Christina Sandahl, kvalitetsutvecklare, Nacka kommun. 

2. Lyckat läsfrämjande med barn i familjehem Linnéa Ottosson, familjehemssekreterare, Marie Nygaard & Ingela Sjöberg, bibliotekarier, Östersunds kommun 

3. Stödjande strukturer i lärmiljön ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv Matilda Bönner, leg arbetsterapeut, elevhälsan Kinda

 4. "Sofia gillar skolan" - vad hos barnet, i barnets relationer och i förskolans struktur och funktion som har samband med skolprestationer (matematik och svenska) i lågstadiet Louise Frogner, lektor på institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet

14:30-14:45 Paus

14:45-15:30 Pojkar i skolan och anti-pluggkultur Fredrik Zimmerman, lektor på lärarutbildningen, Högskolan i Borås

15:30-15:45 Avslutning 

Aktuellt

JUST NU i familjehemsvärlden...

Forskare ska studera familjehemsvård för barn med migrantbakgrund

Ingrid Höjer, professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, ska tillsammans med forskare från både Sverige och Norge kartlägga familjehemsvården för barn med migrantbakgrund. Studien ska pågå under totalt fyra år och om ett par år förväntas de första resultaten. Syftet med projektet är att undersöka olika perspektiv och erfarenheter gällande placerade barn med migrantbakgrund. Nationella riktlinjer och policydokument från flera olika länder kommer att jämföras, och barn och familjehem kommer själva att få komma till tals och beskriva innebörden av vad ett "hem" är. Man kommer även att titta på hur matchning mellan barn och familjehem görs och hur faktorer som språk, kultur och matvanor vägs in i matchningsarbetet. - Jag hoppas att det här projektet kan bidra till att vi kan utveckla och göra familjehemsvården ännu bättre, säger Ingrid Höjer.

Kartläggning av familjehemsvården

Under detta år kommer forskare vid Stockholms universitet att inleda en omfattande kartläggning över den svenska familjehemsvården, som kommer att pågå under totalt tre år. Redan nästa år tror man dock att en första delrapport kommer att kunna vara färdig. Det har gjorts liknande rapporter tidigare men det är i många fall över tjugo år sedan och vården var då mer homogen i form av familjehem. Stefan Wiklund, forskare på Stockholms universitet, leder studien och säger att man kommer att fråga samtliga kommuner i landet vilka slags familjehemsplaceringar som görs och hur fördelningen ser ut med traditionella familjehem, förstärkta familjehem och konsulentstödda familjehem. Därefter kommer man välja ut 8-10 stycken kommuner där man gör djupare kartläggningar genom exempelvis intervjuer med personal, chefer och de privata aktörerna. Även familjehemsföräldrarna kommer att intervjuas. -Det är viktigt att vi har rätt kunskap och vet hur vårdlandskapet ser ut bland annat för att socialtjänsten ska kunna fatta rätt beslut, understryker Stefan Wiklund.

Nya förvaltningslagen - Gynnande beslut/Återkallelseförbehåll

Den 1 juli 2018 trädde en ny förvaltningslag i kraft. Syftet med den nya lagen är att reformera och modernisera reglerna i en ny lagstiftning och är ett steg i att ytterligare stärka enskildas rättssäkerhet.

Införandet av den nya lagen påverkar placeringsbesluten inom familjehemsvården. Dessa beslut, som tidigare ofta varit tillsvidarebeslut, bör förses med en tidsbegränsning kopplad till 18-årsdagen. På så sätt upphör beslutet formellt att gälla vid detta tillfälle utan att det för den sakens skull blir inskränkande tidsbegränsningar av placeringen under den tiden personen fortfarande är barn. Därefter får socialtjänsten i vanlig ordning planera för 18-årsdagen och utreda eventuellt behov av att förlänga placeringen med ett ytterligare beslut efter denna tid. Fördelen med tidsbegränsning är att socialtjänsten inte behöver fatta något ändringsbeslut vid avslut av ärendet vid 18-årsdagen. Det är också lämpligt att utöver detta förse besluten med återkallelseförbehåll, d v s skriva in ett förbehåll om att beslutet kan komma att ändras vid väsentligt ändrade förhållanden, utifrån den strama linje som gäller för ändring av gynnande beslut utan förbehåll. Detta gör att socialtjänsten inte behöver vara helt låst till att verkställa beslut fram till 18-årsdagen om omständigheterna ändras. 

Vad är på gång hos dig ?

Vi i FSF:s styrelse tänker att det skulle vara värdefullt att få en bild av hur familjehemsvården ser ut i olika kommuner runt om i landet. Och vi tror att det är något som skulle vara intressant för många av våra medlemmar också. Därför har vi tänkt att vi vill göra ett återkommande inslag i varje nummer av FSF-journalen framöver där vi intervjuar två kommuner i varje nummer. 

Vi tänker att det vore roligt med en större och en mindre kommun, gärna från olika delar av landet.

Därför vill vi gärna komma i kontakt med Dig som arbetar i en kommun så att vi kan göra en telefonintervju med en eller ett par från Din kommun. Vi har sammanställt några få frågor och vi tänker att intervjun tar max 45 minuter - en timma. 

Efter intervjun gör vi en sammanställning av intervjun och självklart får ni ta del av det som vi skriver i tidningen innan det förs in. Det är inga svåra frågor, men vi vill gärna ha en bild av er kommun och framför allt hur familjehemsvården ser ut hos er. Kanske finns det något som ni är särskilt stolta över i er kommun och erfarenheter som ni vill dela med er av till andra? Eller utmaningar som ni har? Och vilka förväntningar har ni på FSF? Kanske kan intervjun leda till kontakter med andra kommuner också? Hör gärna av Dig till Christina Claesson, mail-adress: christinaklaesson@gmail.com så berättar vi mer! Och hör du inte av Dig bli inte förvånad om vi hör av oss till Dig! Trevligsommar önskar vi i FSF:s styrelse!